Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Đánh giá: (0/5)
一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
(Xem thêm)
Truyện Tiên Hiệp hay
1
2
3
4
6
7
8
9
10